Mod tạo 1 box về nghành nghề xây dựng cho anh em có thể góp ý chia sẻ kinh nghiệm với nhau đi chứ!Các nghành khác thì có cả mà thiếu mất!Hiện đang thấy có nhiều mem học xây dựng mà!Góp ý thế thôi^^!

Comments (3)

  1. Bùi Nhật Tiến
    Posted on 02/11/2010
  2. Bùi Nhật Tiến
    Posted on 02/11/2010
  3. 10Cen
    Posted on 02/11/2010

Give a Comment