Hôm nay, bỗng dưng em nhớ đến lời thầy nói cách đây gần một năm…những lời nói ít nhiều đã tác động đến suy nghĩ của em…

Give a Comment


Comments (3)

  1. baby_rong
    Posted on 23/10/2010
  2. duyendo78
    Posted on 23/10/2010
  3. queenheart
    Posted on 23/10/2010

Give a Comment